Cosmeston & Swanbridge Farmland, Lavernock Road, Penarth
Vale Of Glamorgan, Penarth, CF64 5UP

  • map
Chris Hyde

The Agent

Chris Hyde
Director

02920 346350
Brochure

Download the Brochure

Download

Specification

  • FARM
  • 141 acres
  • To let
  • £12,000 per annum

Location

LOCATION The land is situated between Cosmeston and Sully, in the Vale of Glamorgan. Each lot is accessed directly from the public highway, with good road communication links via the nearby B4267 Lavernock Road.

Description

ON INSTRUCTIONS FROM THE WELSH GOVERNMENT TO LET FROM SEPTEMBER 2019 OPPORTUNITIES FOR YOUNG ENTRANTS TWO LOTS OF ARABLE FARMLAND NEAR COSMESTON, PENARTH, VALE OF GLAMORGAN Lot 1, Cosmeston Farmland: 57.26 hectares (141.50 acres) Lot 2, Swanbridge Farmland: 56.68 hectares (140.07 acres) INTRODUCTION The Welsh Government is seeking two vibrant and entrepreneurial farmers to take on one of two five year fixed term Farm Business Tenancy of two good-sized parcels of arable land between Cosmeston and Sully, in the Vale of Glamorgan.

The preferred candidates will be a young entrant to farming aged between 23 and 40 years old, and will be able to draw upon sufficient experience gained in arable farming either from existing farming enterprises, or through higher education. Further details as to the candidate criteria are provided separately.

Applicants may apply for the tenancy of both available lots, but will only be offered the tenancy of one if successful.

DESCRIPTION LOT 1 - Cosmeston Farmland Comprising of about 57 hectares (141.50 acres) in three parcels as shown coloured red on the Site Plan. Cosmeston Farm is made up of approximately 53 hectares (131 acres) of arable land, 0.76 hectares (2 acres) of permanent pasture, and the remainder of woodland/scrub.  In accordance with the Welsh Government’s Predictive Agricultural Land Classification map, the land is generally predicted as being Grade 4 in quality.

LOT 2 - Swanbridge Farmland Swanbridge Farmland extends to some 57 hectares (141 acres) of land in three parcels as shown coloured yellow on the Site Plan. The land is approximately 51 hectares (126 acres) of arable land, one hectare (2.5 acres) of permanent pasture, and 4.5 hectares (11 acres) of woodland/scrub.  The predictive ALC for the land is given as a combination of Grade 2 and Grade 4 in quality, the Grade 2 land being to the west of St Mary’s Well Bay Road.

TENURE Both lots will be offered under the terms of a Farm Business Tenancy for a fixed term of five years from 8th September 2019.

The rent for Lot 1, Cosmeston Farmland will be £12,000 (twelve thousand pounds) per annum fixed for the duration of the term, payable half yearly in advance.

The rent for Lot 2, Swanbridge Farmland will be £12,000 (twelve thousand pounds) per annum fixed for the duration of the term, payable half yearly in advance.

APPLICATION PROCESS The land is to be let by way of an application process. Applicants should complete the Tender and Application Form supplied with these particulars and return the form together with any requisite supplementary information, to arrive at the offices of Cooke & Arkwright, 10 Bridgend Business Centre, Bennett Street, Bridgend CF31 3SH by not later than 12 noon on Friday 1st March 2019.

The Welsh Government reserves the right not to accept any application. Both Lots of land will be let at the absolute discretion of the Welsh Government.  Any acceptance of a successful application by the Welsh Government or Cooke & Arkwright will be subject to formal contract.

Applicants will be asked to supply financial and other information in support of their bid and those selected will be invited to attend an interview to be held during the week commencing 25th March 2019.

LOCAL AUTHORITY Vale of Glamorgan Council Civic Offices Holton Road Barry CF63 4RU ANTI MONEY LAUNDERING REGULATIONS As part of our obligations under the UK Money Laundering Regulations 2017, Cooke & Arkwright will require any successful applicant to provide proof of identity along with any other required documents.

DISGRIFIAD LOT 1 - Tir fferm Cosmeston Yn cynnwys tua 57 hectar (141.50 erw) mewn tair llain fel y dangosir gyda lliw coch ar y Cynllun Safle, mae Fferm Cosmeston yn cynnwys oddeutu 53 hectar (131 erw) o dir ar, 0.76 hectar (2 erw) o borfa barhaol, a’r gweddill yn goetirIprysg. Yn unol a map Dosbarthiad Tir Amaethyddol Rhagfynegol Llywodraeth Cymru, mae’r tir fel arfer yn cael ei ragweld fel Gradd 4 o ran ansawdd.

LOT 2 - Tir fferm Swanbridge Mae tir fferm Swanbridge yn ymestyn i tua 57 hectar (141 erw) o dir mewn tair llain fel y dangosir gyda lliw melyn ar y Cynllun Safle. Mae’r tir yn oddeutu 51 hectar (126 erw) o dir ar, un hectar (2.5 erw) o borfa barhaol, a 4.5 hectar (11 erw) o goetir I prysg. Y Dosbarthiad Tir Amaethyddol Rhagfynegol ar gyfer y tir yw cyfuniad o Radd 2 a Gradd 4 o ran ansawdd, ac mae’r tir Gradd 2 i’r gorllewin o St Mary’s Well Bay Road.

DEILIADAETH Cynigir y ddau lot o dan delerau Tenantiaeth Busnes Fferm am gyfnod penodol o bum mlynedd o 8 Medi 2019.

Y rhent ar gyfer Lot 1, Tir fferm Cosmeston, fydd £12,000 (deuddeg mil o bunnoedd) y flwyddyn a fydd yn swm sefydlog ar hyd y cyfnod, yn daladwy hanner blwyddyn ymlaen llaw.

Y rhent ar gyfer Lot 2, Tir fferm Swanbridge, fydd £12,000 (deuddeg mil o bunnoedd) y flwyddyn a fydd yn swm sefydlog ar hyd y cyfnod, yn daladwy hanner blwyddyn ymlaen llaw.

Y BROSES YMGEISIO Mae’r tir i’w osod drwy broses o wneud cais.  Dylai ymgeiswyr lenwi Ffurflen Gais a Tendr sy’n cael ei hanfon gyda’r manylion hyn a dychwelyd y ffurflen gydag unrhyw wybodaeth atodol sydd ei hangen, i gyrraedd swyddfeydd Cooke & Arkwright, 10 Canolfan Fusnes Penybont-ar-Ogwr, Bennett Street, Penybont-ar-Ogwr CF31 3SH cyn 12 ddydd Gwener 1 Mawrth 2019.

Mae gan Lywodraeth Cymru yr hawl i beidio a derbyn unrhyw gais.  Llywodraeth Cymru fydd yn gosod y ddau Lot o dir. Bydd yn rhaid paratoi contract ffurfiol os bydd Llywodraeth Cymru neu Cooke & Arkwright yn derbyn unrhyw gais.

Gofynnir i ymgeiswyr roi gwybodaeth ariannol ac arall i gefnogi eu cais a bydd y rhai fydd yn cael eu dewis yn cael eu gwahodd i gyfweliad i’w gynnal yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 25ain Mawrth 2019.

AWDURDODLLEOL Cyngor Bro Morgannwg Swyddfeydd Dinesig Heol Holton, Y Barri Bro Morgannwg CF63 4RU RHEOLIADAU ATAL GWYNGALCHU ARIAN Yn rhan o’n dyletswyddau dan Reoliadau Atal Gwyngalchu Arian y DU 2017, bydd Cooke & Arkwright yn mynnu bod unrhyw ymgeisydd llwyddiannus yn darparu tystiolaeth yn dangos pwy ydynt ynglyn ag unrhyw ddogfennau eraill sydd eu heisiau.

GWELD : Mae modd gweld y tir drwy apwyntiad yn unig drwy Cooke & Arkwright: Chris Hyde MSc MRICS FAAV Tel: 01656 644611

Viewings

Strictly by appointment with sole agents Cooke & Arkwright. Strictly by appointment with the sole agents: Contact: Chris Hyde MSc MRICS FAAV Tel: 01656 644611 AR GYFARWYDDYD LLYWODRAETH CYMRU I' W GOSODO FIS MEDI 2019 Y MLAEN CYFLEOEDD I DDECHREUWYR IFANC DAU LOT O DIR AR COSMESTON, PENARTH, BRO MORGANNWG Lot 1, Tir Fferm Cosmeston: 57.26 hectar (141.50 erw) Lot 2, Tir Fferm Swanbridge: 56.68 hectar (140.07 erw) CYFLWYNIAD Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am ddau ffermwr bywiog ac entrepreneuraidd i ymgymryd ag un o ddwy Denantiaeth Fusnes tymor sefydlog bum mlynedd ar gyfer dwy lain o dir ar o faint da rhwng Cosmeston a Sili, ym Mro Morgannwg. Bydd yr ymgeiswyr a ffafrir yn unigolion ifanc rhwng 23 a 40 oed sy'n ymuno a'r byd amaeth, ac a fydd yn gallu manteisio ar ddigon o brofiad mewn ffermio ar naill ai o fentrau ffermio presennol, neu drwy addysg uwch. Rhoddir manylion pellach am feini prawf yr ymgeisydd ar wahan. Gall ymgeiswyr wneud cais am denantiaeth y ddau lot sydd ar gael, ond dim ond un o'r tenantiaethau fydd yn cael ei chynnig i'r unigolyn os yw'n llwyddiannus. LLEOLIAD Mae'r tir wedi ei leoli rhwng Cosmeston a Sili, ym Mro Morgannwg. Mae modd cael mynediad uniongyrchol at y nail lot a'r llall o'r briffordd gyhoeddus, gyda chysylltiadau ffyrdd da drwy gyffordd B4267 Lavernock Road.

Cooke & Arkwright for themselves and for the vendor/lessor of this property whose agents they are give notice that: 1. These particulars do not constitute any part of an offer or contract. 2. All statements contained in these particulars are made without responsibility on the part of Cooke & Arkwright for the vendor/lessor and nothing contained in these particulars is to be relied upon as a statement or representation of fact. 3. Any intended purchaser/lessor must satisfy itself by inspection or otherwise as to the correctness of each of the statements contained in these particulars. 4. The vendor/lessor does not make or give and neither Cooke & Arkwright nor any person in their employment has any authority to make or give any representation/warranty whatsoever in relation to this property or any services. 5. All terms quoted exclusive of VAT unless otherwise stated. 6. Cooke & Arkwright is a trading name of Cooke & Arkwright Limited.

Cooke & Arkwright has advised Telereal Trillium on a wide variety of development sites and properties all over Wales . They consistently deliver the levels of local knowledge, expertise, initiative and successful outcomes that you need when running a large UK wide portfolio.

Mark Kelly, Director, Development & Disposals, Telereal Trillium